top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
WEBOVÁ STRÁNKA


1. Pro Vlastníka těchto webových stránek je ochrana osobních údajů Uživatelů nanejvýš důležitá. Vynakládá velké úsilí na to, aby se uživatelé cítili bezpečně při svěřování svých osobních údajů při používání webu.


2. Uživatelem je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, využívající elektronické služby dostupné na webových stránkách.

3. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují pravidla a rozsah zpracování osobních údajů Uživatele, jeho práva, jakož i povinnosti správce údajů a také informují o používání cookies.

4. Správce používá nejmodernější technická opatření a organizační řešení, která zajišťují vysokou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů a ochranu před přístupem neoprávněných osob.


I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správcem osobních údajů je Podnikatel pan Krzysztof Stojek, podnikající pod jménem: Horyzont Krzysztof Stojek, se sídlem: Słoneczna 18, 57-420 Radków, NIP: 8851464838 (dále jen: „Vlastník“ ).


II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Správce zpracovává osobní údaje Uživatele za účelem:

Za řádné plnění zprostředkovatelských a kupních smluv

2. To znamená, že tyto údaje jsou potřebné zejména pro

a. registrace na webové stránce;

b. uzavření smlouvy;

c. provádět vyrovnání;

d. dodání zboží objednaného Uživatelem nebo plnění služeb;

e. Předání údajů Uživatele do Ubytovacího zařízení, se kterým má Správce uzavřenou Smlouvu o spolupráci

3. Uživatel může také souhlasit se zasíláním informací o novinkách a akcích, což způsobí, že správce bude zpracovávat osobní údaje také za účelem zasílání obchodních informací Uživateli, týkajících se mj. nové produkty nebo služby, propagační akce nebo prodej.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány také v rámci plnění zákonných povinností správce údajů a plnění úkolů ve veřejném zájmu, vč. k plnění úkolů souvisejících s bezpečností a obranou nebo k ukládání daňové dokumentace.

5. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro účely přímého marketingu produktů, zajištění a vymáhání pohledávek nebo ochrany proti nárokům Uživatele nebo třetí osoby, dále marketing služeb a produktů třetích osob nebo vlastní marketing, což je ne přímý marketing.


III. TYP DAT


1. Správce zpracovává následující osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro:

a. registrace na webu:

- jméno a příjmení;  
- emailová adresa;

b. nákupy prostřednictvím webové stránky:

- jméno a příjmení;  
- sex;  
- doručovací adresa;  
- Telefonní číslo;  
- emailová adresa;

c. Údaje poskytnuté Uživatelem volitelně:

- Datum narození;  
- číslo PESEL (pokud je požadována faktura);  
- Číslo NIP (v případě vyžádání faktury pro podnikatele).


IV. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů takové údaje, a o zrušení směrnice 95/46 /WE (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst.

2. Správce zpracovává osobní údaje pouze po získání souhlasu Uživatele, vyjádřeného při registraci na webu nebo v okamžiku potvrzení transakce provedené na webu.

3. Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, nedostatek souhlasu však znemožňuje registraci na webu a nákupy přes web.


V. VAŠE PRÁVA


1. Uživatel může kdykoli požádat správce o informaci o rozsahu zpracování osobních údajů.

2. Uživatel může kdykoli požádat o opravu nebo opravu svých osobních údajů. Uživatel to může udělat i sám, po přihlášení do svého účtu.

3. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat bez udání důvodu. Požadavek nezpracovávat údaje se může týkat konkrétního účelu zpracování označeného Uživatelem, např. odvolání souhlasu se zasíláním obchodních informací, nebo se může vztahovat na všechny účely zpracování údajů. Odvolání souhlasu pro všechny účely zpracování bude mít za následek smazání účtu Uživatele z webových stránek spolu se všemi osobními údaji Uživatele dříve zpracovávanými správcem. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na již provedené úkony.

4. Uživatel může kdykoli bez udání důvodu požádat správce, aby jeho údaje vymazal. Požadavek na smazání údajů neovlivní již provedené činnosti. Smazáním údajů se rozumí současné smazání účtu Uživatele spolu se všemi osobními údaji, které správce dosud uchovával a zpracovával.

5. Uživatel může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to jak ve smyslu všech osobních údajů Uživatele zpracovávaných správcem, tak pouze v omezeném rozsahu, např. co se týče zpracování údajů pro konkrétní účel. . Námitka nebude mít vliv na již provedená opatření. Podání námitky bude mít za následek smazání účtu Uživatele spolu se všemi osobními údaji, které správce dosud uchovával a zpracovával.

6. Uživatel může požádat o omezení zpracování osobních údajů, a to buď na dobu určitou, nebo bez časového omezení, avšak v konkrétním rozsahu, kterému bude správce povinen vyhovět. Tento požadavek neovlivní již provedené činnosti.

7. Uživatel může požádat správce, aby zpracovávané osobní údaje Uživatele předal jinému subjektu. Za tímto účelem by měl napsat správci žádost s uvedením, kterému subjektu (jméno, adresa) mají být osobní údaje Uživatele předány a jaké konkrétní údaje si Uživatel přeje, aby jim správce poskytl. Poté, co Uživatel potvrdí své přání, poskytne správce osobní údaje Uživatele v elektronické podobě uvedenému subjektu. Potvrzení požadavku Uživatelem je nezbytné z důvodu zabezpečení osobních údajů Uživatele a pro zajištění toho, že požadavek pochází od oprávněné osoby.

8. Správce informuje Uživatele o provedených úkonech do jednoho měsíce od obdržení některého z požadavků uvedených v předchozích bodech.


VI. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Osobní údaje jsou v zásadě uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění smluvních nebo zákonných povinností, pro které byly shromážděny. Tyto údaje budou okamžitě vymazány, jakmile jejich uložení již nebude nutné, pro účely evidence, v souladu s občanským právem nebo v souvislosti se zákonnou povinností uchovávat údaje.

2. Informace týkající se smlouvy jsou pro evidenční účely uchovávány po dobu tří let, počínaje koncem roku, ve kterém byly obchodní vztahy s Uživatelem ukončeny. Údaje budou vymazány po uplynutí zákonné promlčecí lhůty pro uplatnění smluvních nároků.

3. Správce může dále uchovávat archivní informace o uzavřených transakcích, protože jejich uchovávání souvisí s nároky Uživatele, např. v rámci záruky.

4. Pokud mezi Uživatelem a Majitelem nebyla uzavřena žádná smlouva, jsou osobní údaje Uživatele uloženy do doby smazání účtu Uživatele na webu. Ke smazání účtu může dojít na základě žádosti Uživatele, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo vznesení námitky proti zpracování těchto údajů.


VII. PŘIHLÁŠENÍ ZPRACOVÁNÍ DAT JINÉMU SUBJEKTU


1. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit subjekty spolupracující se správcem, a to v rozsahu nezbytném pro daný obchod, např. příprava objednaného zboží a doručení balíků či poskytování obchodních informací od správce (to platí pro Uživatele, kteří mají souhlasil se zasíláním obchodních informací).

2. Kromě účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebudou osobní údaje Uživatelů žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám ani předávány jiným subjektům za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

3. Osobní údaje uživatelů webových stránek nejsou přenášeny mimo Evropskou unii.

4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s ustanoveními vyplývajícími z čl. 13 sec. 1 a sec. 2 GDPR.

bottom of page