top of page

PRIVACYBELEID
WEBPAGINA


1. Voor de Eigenaar van deze website is de bescherming van de persoonlijke gegevens van Gebruikers van het grootste belang. Het levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat gebruikers zich veilig voelen bij het toevertrouwen van hun persoonlijke gegevens bij het gebruik van de website.


2. De Gebruiker is een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die door de wet handelingsbekwaam is, die gebruik maakt van elektronische diensten die beschikbaar zijn op de website.

3. Dit privacybeleid legt de regels en reikwijdte uit van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker, zijn rechten en de verplichtingen van de gegevensbeheerder, en informeert ook over het gebruik van cookies.

4. De beheerder maakt gebruik van de modernste technische maatregelen en organisatorische oplossingen die zorgen voor een hoog niveau van beveiliging van persoonsgegevens die worden verwerkt en bescherming tegen toegang door onbevoegden.


I. BEHEERDER PERSOONSGEGEVENS


De beheerder van de persoonsgegevens is de ondernemer de heer Krzysztof Stojek, die een bedrijf drijft onder de naam: Horyzont Krzysztof Stojek, met maatschappelijke zetel te: Słoneczna 18, 57-420 Radków, NIP: 8851464838 (hierna: "Eigenaar" ).


II. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


1. De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker om:

Voor de goede uitvoering van bemiddelings- en koop-verkoopovereenkomsten

2. Dit betekent dat deze gegevens met name nodig zijn voor

a. registreren op de website;

b) totstandkoming van het contract;

c. schikkingen treffen;

d) levering van door de gebruiker bestelde zaken of uitvoering van diensten;

e) Overdracht van gegevens van Gebruiker aan de Accommodatie waarmee de Beheerder een Samenwerkingsovereenkomst heeft

3. De Gebruiker kan er ook mee instemmen om informatie over nieuws en acties te ontvangen, waardoor de beheerder ook persoonsgegevens verwerkt om commerciële informatie naar de Gebruiker te sturen, onder meer met betrekking tot nieuwe producten of diensten, promoties of verkopen.

4. Persoonsgegevens worden ook verwerkt in het kader van de vervulling van wettelijke verplichtingen die op de verantwoordelijke rusten en de vervulling van taken van algemeen belang, waaronder om taken uit te voeren die verband houden met veiligheid en defensie of om belastingdocumenten op te slaan.

5. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt met het oog op direct marketing van producten, het veiligstellen en nastreven van claims of het beschermen tegen claims van de Gebruiker of een derde partij, evenals marketing van diensten en producten van derden of eigen marketing, wat geen directe marketing.


III. TYPE GEGEVENS


1. De beheerder verwerkt de volgende persoonsgegevens, waarvan de verstrekking noodzakelijk is voor:

a. registreren op de website:

- voornaam en achternaam;  
- e-mail adres;

b aankopen doen via de website:

- voornaam en achternaam;  
- seks;  
- bezorgadres;  
- Telefoonnummer;  
- e-mail adres;

c. Gegevens verstrekt door de Gebruiker optioneel:

- Geboortedatum;  
- PESEL-nummer (indien om een factuur wordt gevraagd);  
- NIP nummer (in geval van het opvragen van een factuur voor de ondernemer).


IV. RECHTSGROND VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


1. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/WE (algemene verordening gegevensbescherming), PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88, hierna "AVG-verordening" genoemd.

2. De beheerder verwerkt persoonsgegevens alleen na het verkrijgen van de toestemming van de gebruiker, uitgedrukt op het moment van registratie op de website of op het moment van bevestiging van de transactie op de website.

3. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar het ontbreken van toestemming maakt het onmogelijk om te registreren op de website en aankopen te doen via de website.


V. UW RECHTEN


1. De gebruiker kan te allen tijde informatie opvragen bij de beheerder over de omvang van de verwerking van persoonsgegevens.

2. De Gebruiker kan te allen tijde vragen om correctie of rectificatie van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan het ook zelf doen, na ingelogd te zijn op zijn account.

3. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken, zonder opgave van redenen. Het verzoek om gegevens niet te verwerken kan betrekking hebben op een specifiek doel van de verwerking dat door de Gebruiker is aangegeven, bijvoorbeeld het intrekken van de toestemming om commerciële informatie te ontvangen, of kan van toepassing zijn op alle doeleinden van gegevensverwerking. Intrekking van toestemming voor alle verwerkingsdoeleinden zal ertoe leiden dat het account van de gebruiker van de website wordt verwijderd, samen met alle persoonlijke gegevens van de gebruiker die eerder door de beheerder zijn verwerkt. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de reeds verrichte handelingen.

4. De Gebruiker kan te allen tijde zonder opgaaf van reden verzoeken dat de beheerder zijn gegevens verwijdert. Het verzoek tot verwijdering van gegevens heeft geen invloed op de reeds verrichte werkzaamheden. Het verwijderen van gegevens betekent het gelijktijdig verwijderen van het account van de Gebruiker, samen met alle persoonlijke gegevens die tot dusver zijn opgeslagen en verwerkt door de beheerder.

5. De Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, zowel wat betreft alle persoonsgegevens van de Gebruiker die door de beheerder worden verwerkt, als slechts in beperkte mate, bijvoorbeeld wat betreft de verwerking van gegevens voor een specifiek doel . Het bezwaar heeft geen invloed op de reeds ondernomen acties. Het indienen van bezwaar heeft tot gevolg dat het account van de Gebruiker wordt verwijderd, samen met alle persoonlijke gegevens die tot dusver zijn opgeslagen en verwerkt door de beheerder.

6. De gebruiker kan verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens, hetzij voor een bepaalde periode, hetzij voor onbepaalde tijd, maar binnen een bepaalde reikwijdte, waaraan de beheerder verplicht is zich te houden. Dit verzoek heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

7. De Gebruiker kan de beheerder verzoeken de verwerkte persoonsgegevens van de Gebruiker over te dragen aan een andere entiteit. Hiertoe dient hij een verzoek aan de beheerder te richten, waarin hij aangeeft naar welke entiteit (naam, adres) de persoonsgegevens van de Gebruiker moeten worden overgedragen en welke specifieke gegevens de Gebruiker door de beheerder wil laten verstrekken. Nadat de Gebruiker zijn wens heeft bevestigd, zal de beheerder de persoonsgegevens van de Gebruiker in elektronische vorm aan de aangegeven entiteit verstrekken. Bevestiging van het verzoek door de Gebruiker is noodzakelijk vanwege de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en om ervoor te zorgen dat het verzoek afkomstig is van een bevoegd persoon.

8. De Beheerder informeert de Gebruiker over de ondernomen acties binnen een maand na ontvangst van een van de verzoeken vermeld in de voorgaande punten.


VI. BEWAARPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS


1. Persoonsgegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens worden onmiddellijk verwijderd wanneer opslag niet langer nodig is, voor bewijsdoeleinden, in overeenstemming met het burgerlijk recht of in verband met een wettelijke bewaarplicht.

2. Informatie over het contract wordt voor bewijsdoeleinden bewaard voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de commerciële relatie met de Gebruiker werd beëindigd. De gegevens worden gewist nadat de wettelijke verjaringstermijn voor het nastreven van contractuele vorderingen is verstreken.

3. Bovendien kan de beheerder archiefinformatie bewaren met betrekking tot afgesloten transacties, aangezien de opslag ervan verband houdt met claims van de gebruiker, bijvoorbeeld onder garantie.

4. Indien er geen overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar tot stand is gekomen, worden de persoonsgegevens van de Gebruiker bewaard totdat het account van de Gebruiker op de website wordt verwijderd. De verwijdering van het account kan plaatsvinden naar aanleiding van een verzoek van de Gebruiker, intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens of een bezwaar tegen de verwerking van dergelijke gegevens.


VII. INSCHRIJVEN VAN GEGEVENSVERWERKING BIJ ANDERE ENTITEITEN


1. De beheerder kan de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan entiteiten die samenwerken met de beheerder, voor zover dit nodig is voor de transactie, bijvoorbeeld om de bestelde goederen klaar te maken en pakketten te bezorgen of om commerciële informatie van de beheerder te verstrekken (dit laatste geldt voor Gebruikers die overeengekomen om commerciële informatie te ontvangen).

2. Afgezien van de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, zullen de persoonlijke gegevens van gebruikers op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden of worden overgedragen aan andere entiteiten met als doel marketingmateriaal van deze derden te verzenden.

3. Persoonsgegevens van websitegebruikers worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

4. Dit privacybeleid voldoet aan de bepalingen die voortvloeien uit art. 13 sec. 1 en sec. 2 van de AVG.

bottom of page